Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin địa phương

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Ngày đăng :23/10/2020 10:50:09 SA)

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

(laichau.gov.vn) Sáng nay (22/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Dự phiên Khai mạc Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu tỉnh Điện Biên và Lào Cai; các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các đại biểu đại diện cho đảng viên trên 60 năm tuổi Đảng cùng 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 29 nghìn đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu về dự Đại hội.

Diễn văn Khai mạc Đại hội do đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến 2030. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội Đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước. Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ lựa chọn, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội cho thấy: 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp và sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức. Với phương châm “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại kinh tế, 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đều đạt và vượt so với kế hoạch, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, nổi bật như: Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người dự ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người/năm đạt 11,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng chất lượng tăng trưởng có tính bền vững; giá trị tổng sản phẩm toàn ngành Nông nghiệp tăng bình quân 5,55%/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt 220.000 tấn, đạt 110% Nghị quyết; phát triển 3.280 ha lúa hàng hóa, sản lượng trên 16.500 tấn; mở rộng vùng chè 7.775 ha... Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, Thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; đến năm 2020 huyện Tân Uyên và 39 xã (trên 40%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49%, giảm 23,91% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều); 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường...

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm, 10 nhóm giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân. Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lai Châu.

Cùng với đó, chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cấp phải đủ đức, đủ tài; tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam; củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế...

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn để bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo quy định. Đồng thời, phát động các đại biểu dự Đại hội bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc, tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải hứng chịu thiên tai do bão, lũ gây ra và tin tưởng đồng bào, đồng chí các tỉnh bị bão lũ sẽ vượt qua khó khăn, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển đi lên cùng cả nước.

Cũng tại Đại hội, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Theo chương trình, tiếp tục phiên làm việc buổi sáng và buổi chiều các đại biểu sẽ tiến hành: Thảo luận các văn kiện trình tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu của Đại hội đối với nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

 

Theo laichau.gov.vn

Tin liên quan

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Lai Châu(03/04/2023 9:04:37 SA)

Lai Châu sẵn sàng cho Ngày hội của các Runner tại Tiền Phong Marathon 2023(20/03/2023 9:03:52 SA)

Lai Châu phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023(16/03/2023 2:47:44 CH)

Từ 28 - 29/8/2022 tại Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 - Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu(19/08/2022 9:22:09 SA)

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 -17/4/2022(05/04/2022 11:06:53 SA)

328 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...